สถานที่ราชการ

เทศบาลตำบลปาย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเวียงใต้
www.tessabanpai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงใต้ (นอกเขตเทศบาลตำบลปาย)
www.facebook.com/pages/อบตเวียงใต้/530185130341052
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงเหนือทั้งตำบล
www.wiangnue.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่นาเติงทั้งตำบล
http://maenaturng.org
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ฮี้ทั้งตำบล
www.facebook.com/pages/อบตแม่ฮี้/409878699050040
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งยาวทั้งตำบล
www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว/408970822502601
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองแปงทั้งตำบล
www.muangpang.net
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งสาทั้งตำบล
www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา/184486094902419
สถานีตำรวจอำเภอปาย มีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
www.facebook.com/paipolicestation
โรงพยาบาลอำเภอปาย โรงพยาบาลแห่งเดียวในอำเภอปาย
www.paihospital.net
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย (58130) โทร. 0-5369-9225 โทรสาร 0-5369-9225
ที่ว่าการอำเภอปาย ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองอำเภอปาย
ที่ว่าการอำเภอปาย ถนนราษฎร์ดำรง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0 5369 9195, 053 699242