การเดินทางมาปาย

การเดินทาง

ทางรถยนต์

แม่ฮ่องสอน ในอดีตเป็นเมืองที่เร้นลับ และทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือทางหลวงหมายเลข 108 ตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม ถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 347 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงาม และคดเคี้ยวนับได้มากถึง 1,864 โค้ง ปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาย คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า เส้นทางสายแม่มาลัย – ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตรหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะจังหวัดเชียงใหม่ ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านอำเภอแม่สอด – แม่ระมาด – ท่าทางยาง ถึงอำเภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมåตร

ทางรถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ของบริษัท สมบัติทัวร์ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 สอบถามรายละเอียด โทร. 1490 www.transport.co.th หรือบริษัท สมบติทัวร์ สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0-2936-2495-9 www.sombattour.com สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5368-4222
ทางเครื่องบิน

ปัจจุบันไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถใช้เส้นทางบินกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอนโดยนกแอร์ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2356-1111 www.nokair.com, 1318 สายการบินนกแอร์ บริการเส้นทางเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที และเชียงใหม่ปาย ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที

ทางรถประจำทาง เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน

จากเชียงใหม่มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ วิ่งบริการ 2 เส้นทาง คือ
– สายเชียงใหม่ – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 108) บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอแม่สะเรียง 4 ชั่วโมง ถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 8 ชั่วโมง
– สายเชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 1095) บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.30 น. ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
ราย ละเอียดติดต่อ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0-5324-4737 หรือสำนักงานในสถานีขนส่งอาเขต โทร. 0-5330-4748 สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5368-4100 หรือสถานีขนส่งปาย โทร. 08-1026-8852

ระยะทางจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ไปอำเภอต่าง ๆ

อำเภอปางมะผ้า 64 กิโลเมตร
อำเภอขุนยวม 67 กิโลเมตร
อำเภอปาย 111 กิโลเมตร
อำเภอแม่ลาน้อย 134 กิโลเมตร
อำเภอแม่สะเรียง 164 กิโลเมตร
อำเภอสบเมย 192 กิโลเมตร
ระยะทางอื่น ๆ
เชียงใหม่ – อำเภอปาย 135 กิโลเมตร
อำเภอปาย – อำเภอปางมะผ้า 44 กิโลเมตร
อำเภอปางมะผ้า – อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 67 กิโลเมตร
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – อำเภอขุนยวม 66 กิโลเมตร
อำเภอขุนยวม – อำเภอแม่ลาน้อย 67 กิโลเมตร
อำเภอแม่ลาน้อย – อำเภอแม่สะเรียง 30 กิโลเมตร
อำเภอแม่สะเรียง – อำเภอสบเมย 25 กิโลเมตร
อำเภอแม่สะเรียง – เชียงใหม่ 191 กิโลเมตร

ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน